Öppen Fotboll är nominerade i ENKÖPINGS IDROTTSGALA

Här kommer nedan en sammanfattning av Öppen Fotboll 2019 som blev ett fantastiskt år med många integrations- och sociala aktiviteter. Vi har också nominerats till Årets CSR-projekt 2019 i den Idrottsgala som nu genomförs för första gången.  Möjlighet finns nu att Rösta på Öppen Fotboll: http://www.enkopingsidrottsgala.com/rosta . Vi har kunnat genomföra alla dessa aktiviteter genom att vi ansökt om bidrag och erhållit dessa.

 

I ett nära samarbete med EHB och Enköpings kommun samt ytterligare några företag bl.a. Länsförsäkringar så genomfördes

Aktiviteter under våren, sommaren och hösten 2019.

 

Ungdomar

För ungdomar så genomfördes: 

 • För Flickor aktiviteter i Romberga torsdagar 16.30 – 18.00 i Romberga skolans gympasal samt Pojkar i Västerledsskolans Gympasalar fredagar 17.30-18.00 under v10-v20 samt V38-V48.

Som mest hade vi ett 30 tal pojkar och ett 20-tal tjejer i verksamheten.

 • Under 4 veckor juni -juli genomfördes sommarlovs aktiviteter i Romberga, Västerleden och Enavallen.
 • Under sportlovsveckan (V8) genomfördes aktiviteter må, ons, fred i St: Ilianshallen med ett stort deltagande - som mest 35 stycken. De flesta i åldern 14-17 år och pojkar.
 • Westerlundska Gymnasiet (WGY) släppte tid fredag em. 14.30 – 16.00 till Öppen fotboll under våren. Under dessa tider så kom Pojkar från skolan i åldern 15 – 19 år och spelade fotboll innan de oftast reste vidare med bussar till sina hemorter. Tyvärr måste skolan ha dessa tider för sina gympalärare att fylla sina scheman även om ungdomarna tyckte annorlunda.

 

Vuxenvandring

ESK har här medverkat i vuxenvandringen som drivs och leds av Enköpings Kommun. Vuxenvandringen ingår i projektet Ett Tryggare Enköping. Det har omfattat 4 vandringar fredagkvällar på våren och fyra på hösten.

 

Vuxna

GåFotboll startades under februari 2019 samt har därefter genomförts 1 gång per vecka under året förutom ett kort sommaruppehåll. Aktiviteten startade i Västerledsskolans små hallar men har utvecklats efter starten till att använda lokaler med handbolls storlek dvs det har blivit i Idrottshuset under hösten. GåFotboll har nu utvecklats till en mycket trevlig sport för alla vuxna att få röra på sig och umgås – 1 g vecka (måndagar 16-17).

Som mest har vi nu ett all time high deltagande vid enskilt tillfälle på 18 personer.

 

2020

Målsättningen är nu att på ett liknande sätt genomföra aktiviteter under 2020. Kontakter som kan stödja Öppen Fotboll kommer att genomföras – dock ser det svårt i nuläget för ett genomförande då ett ekonomiskt stöd erfordras. Ett mera detaljerat program kommer när aktiviteterna har satts. Klart är att GåFotbollen fortsätter med årsdebut måndagen den 13 januari 16.00 i Idrottshuset.


Våren 2020


Hej, nu går vi igång med Öppen Fotboll i Romberga och på Västerleden från V 9.

 • Tjejer 7-14 år i Romberga skolans gympasal torsdagar 16.30 - 18.00.
 • Pojkar 7- 14 år i Västerledens Gympa salar Fredagar 17.30 - 19.00. Välkomna.

 
DESSUTOM skall vi sportlovsveckan (V 8) tisdag och torsdag genomföra "FAMILJEFOTBOLL" kl. 13-14 tillsammans med EHB.
Vi håller då till i Romberga skolans gympasal och skall också vara EHB behjälpliga i EHB´s program 14-15.

Senare i vår fr.o.m. maj går vi utomhus på resp. områdes NärIp


GÅ Fotboll vuxna - Idrottshuset:
 • Varje Måndag 16 -17


Dessutom genomför vi Vuxenvandringar 30/8, 6/9, 13/9 och 27/9 fredagar 19.30 – 23.00


ESK Fotboll välkomnar dig till ”ÖppenFotboll” och vill att Du ska ha så roligt som möjligt.

Kostar inget - Ta med ett glatt humör!

Alla ska känna Glädje, Respekt och Ansvar!


Om ni har frågor så kontakta gärna Torgny Carlsson, 0733 – 98 49 78 eller mail: Torgny.carlsson@hotmail.se

*******************************************************************************************************

ESK:s policy för likabehandling inom Öppen fotboll

Denna policy har utgått från Riksidrottsförbundets, dokument ”Idrotten vill” och riktlinjerna som gäller barnidrott[1].

Policy och uppföljningsplan beskriver hur Policyn genomsyrar Öppen fotboll och hur den implementeras och genomsyrar aktiviteter som anordnas av Öppen fotboll. Policy tydliggör hur detta förverkligas av ledare för Öppen fotboll. Uppföljningsplanen beskriver hur uppföljningen sker och hur avvikelserapportering går till.

Aktiviteterna som anordnas är Öppna för alla och gratis. Som ledord i aktiviteterna skall följande framhållas:

 • Glädje
 • Respekt
 • Ansvar      

Öppen fotboll accepterar inte diskriminering, i verksamheten råder jämställdhet och likabehandling. Alla ledare och deltagare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inom Öppen fotboll är det viktigt att uppmärksamma om mobbning och kränkning uppstår. Den utsatta har alltid rätt att framföra detta.

 

Uppföjningsplan/handlingsplan

Vad följs upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet sker uppföljning av policy?

Avvikelser från Policy rapporteras till Projektledare för Öppen Fotboll eller av Projektledaren utsedd person /-er. Uppföljning av dokumentet skall ske kontinuerligt i samråd med projektledning 1 gång per år varav detta utgör starttidpunkten för den första uppföljningen där den nya policyn är antagen.

Alla ledare för Öppen fotboll har ett ansvar att rapportera diskriminering eller kränkande behandling inom all verksamhet som ESK ansvarar för. Detta sker genom att; Alla ledare för Öppen fotboll är ansvariga för att på en gång aktivt ingripa och rapportera.

Hur möjliggör ESK för upptäckt av avvikelse?

Observationer sker under aktivitetens utförande av ledare. Men även genom andra kontakter med så som skolan, fritidsgårdar och föräldrar. Projektledare och aktivitetsledare träffas regelbundet och då ofta i samband med utövandet. Dessutom sker utbyte av information löpande genom Messenger.

Hur rapporteras avvikelse från policy?

Ansvarig/mottagande av avvikelserapporten ska tillsammans med rapportören sätta sig in i händelsen, deltagande ska sedan kunna ske tillsammans med de inblandade parterna. Handlingsplan och uppföljningsplan upprättas i förekommande fall.

I åtgärdsplanen ska följande åtgärder finnas, genomförande, uppföljning och utvärderingen av åtgärd. Allt detta ska dokumenteras.


[1] Idrotten vill-idrottsrörelsens idéprogram Riksidrottsförbundet 2009


*******************************************************************************************************
Vår verksamhet har observerats av Svenska Fotbollsförbundet under parollen ”Alla är olika – Olika är bra” som gett oss ett bidrag till vår verksamhet.

”Svensk fotboll tackar för ert stora engagemang och enastående verksamhetsarbete och för er ansökan om medel i projektet ”Alla är olika – olika är bra”. Ansökningar har granskats av juryn bestående av: Sevana Bergström, Uppsala, Pär Johansson, Hudiksvall, Marie Avander, Svenska Spel, Teddy Falkenek, ICA, Jonas Gardell, Stockholm och Håkan Sjöstrand, Generalsekreterare SvFF och ordförande.”
*******************************************************************************************************

Öppen Fotboll är ett utvecklings- och samverkanskoncept efter initiativ från ESK Fotboll som upplevelseförvaltningen stödjer genom konceptet för Öppen Aktivitet. Tanken är att erbjuda ungdomar från 7 till 17 år möjlighet att prova på fotboll gratis utan att behöva vara medlem i en förening.

Syfte

”ÖppenFotboll är ett socialt och mångkulturellt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten utan att kräva medlemskap i en idrottsförening”.

Projektet skall ge en långsiktig plan för sysselsättning för ungdomar att engagera sig i fotbollsaktiviteter i områden där de bor. Projektet kommer har nu startats upp smalt för att sedan utvecklas efter den efterfrågan/behov/erfarenhet som kommer att göras.

Mål

Mål med ÖppenFotboll är att ge fler möjlighet att engagera sig i fotbollsaktiviteter samt ge ESK möjlighet att som största idrottsklubb i kommunen:

 • Intressera ungdomar o föräldrar för föreningslivet
 • Öka samarbete med olika organisationer
 • Stärka samarbetet med företag/myndigheter i regionen
 • Utveckla ungdomar som önskar fortsätta/satsa med organiserad fotboll i en fotbollsklubb
 •  Ge ESK möjlighet att sysselsätta/utveckla egna spelare från juniorleden i ledarroller. Allt detta för att ge fotboll en ärlig chans, ÖppenFotboll.

Som ledord i aktiviteterna skall följande framhållas:

 • Glädje
 • Respekt
 • Ansvar

Följ projektet:

-Öppen Fotboll på Facebook: Klicka HÄR
-Öppen Fotboll på Twitter: @oppenfotboll
-Öppen Fotboll på Instagram: oppenfotboll 


Öppen Fotboll, i samarbete med:

801
850